REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Webinario.pl

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.webinario.pl, prowadzony jest przez OCC Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (adres: ul. Lubiny 10c, 40-582 Katowice), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370664, NIP 9542713592, REGON 241802158, kapitał zakładowy w wysokości 10.000 złotych.
 2. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) ma zastosowanie do usług świadczonych przez Administratora w postaci organizowania i przeprowadzenia szkoleń on-line, oferowanych za pośrednictwem strony „https://www.webinario.click”.
 3. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług przez Administratora, warunki zawierania umów, zasady ochrony danych osobowych oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Niedozwolone jest zakładanie kilku kont w Serwisie przez jedną osobę, ani udostępnianie posiadanego konta innym osobom.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do Serwisu.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania Serwisu, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z Serwisu innym Użytkownikom.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Administratora lub pobierających z nich dane.
 8. Złożenie zamówienia zgodnie z niniejszym Regulaminem wymaga zaakceptowania niniejszego Regulaminu.

II. DEFINICJE

 1. Użytym w dalszej części Regulaminu terminom nadano następujące znaczenie:
  • Administrator/Sprzedawca – OCC Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (adres: ul. Lubiny 10c, 40-582 Katowice), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370664, NIP 9542713592, REGON 241802158, kapitał zakładowy w wysokości 10.000 złotych.
  • Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę – OCC Sp. z o.o., dostępny na stronie internetowej: www.webinario.pl
  • Wydarzenie – organizowane przez Administratora, a prowadzone wskazaną przez niego osobę, wydarzenie w formie nagranego materiału video.
  • Wydarzenie na żywo – organizowane przez Administratora, a prowadzone wskazaną przez niego osobę, wydarzenie w formie webinaru on-line. Wydarzenie na żywo odbędzie się o określonej przez Administratora dacie i godzinie.
  • Usługi – wydarzenia lub wydarzenia na żywo zgodne z opisem na kartach produktów.
  • Użytkownik/Klient – nabywca towarów/usług oferowanych w Sklepie internetowym. Klientem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna. Klientem może być konsument albo podmiot niebędący konsumentem, który jest przedsiębiorcą – w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców ( Dz. U. z 2018 r. poz. 646.) i nabywają te towary w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.

III. WYMAGANIA SPRZĘTOWE

 1. W celu uczestnictwa w wydarzeniach na żywo, Użytkownik powinien spełnić poniższe wymagania:

Sprzęt:

Łącze internetowe:

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Informacje umieszczone na stronie Sklepu internetowego www.webinario.pl nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16 poz. 93, ze zm.). Informacje te stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Tym samym, samo złożenie zamówienia przez Klienta nie jest wystarczające do zawarcia Umowy sprzedaży. Klient realizując procedurę złożenia zamówienia, składa Sklepowi internetowemu ofertę zakupu Usługi. Do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość dochodzi z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia przesłanego przez Sklep internetowy w sposób określony w pkt IV.7 niniejszego Regulaminu.
 2. Warunki Umowy Sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa w tym przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), ewentualne indywidualne ustalenia poczynione przez Klienta ze Sklepem internetowym w związku ze złożeniem zamówienia, a w odniesieniu do konsumentów, również przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827).
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok za pośrednictwem Sklepu internetowego. Zamówienia opłacone poprzez płatności on-line realizowane są natychmiastowo.
 4. W celu przeglądania oferty dostępnej w Sklepie internetowym Klient musi wejść na stronę www.webnario.pl Po wejściu do Sklepu internetowego, Klient będzie mógł wybrać dowolne Wydarzenie dostępne w Sklepie internetowym. Klient dokonuje wyboru zaznaczając wybrane Wydarzenie i wypełnia formularz zamówienia. Po podjęciu decyzji o zakupie wybranego towaru należy potwierdzić realizację zamówienia.
 5. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego wymagane jest podanie danych Klienta za pomocą formularza zamówienia.
 6. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości, będą weryfikowane przez obsługę Sklepu internetowego. Klient zostanie poinformowany o prowadzonej weryfikacji jego zamówienia telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. W przypadku nie potwierdzenia przez Klienta treści złożonego zamówienia, zamówienie zostanie anulowane przez Sklep internetowy.
 7. Przyjęcie i przystąpienie do realizacji przez Sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzone poprzez wysłanie Klientowi potwierdzenia w formie listu na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 8. Składając zamówienie Klient potwierdza poprzez odznaczenie właściwego pola na stronie Sklepu internetowego, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu internetowego i akceptuje jego postanowienia.
 9. Sprzedawca prowadzący Sklep internetowy wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.

V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Dostęp do Wydarzeń realizaowany jest niezwłocznie po zaksięgowaniu wplaty za zamówienie. Wszelkie informacje oraz linki do opłaconych Wydarzeń znajdują się w zakładce Moje Konto na stronie www.webinario.pl
 2. Dostęp do Wydarzeń na żywo – Użytkownwik zamawiający dostęp do wydarzenia na żywo otrzyma mailem spewcjalny link wraz z tokenem, który pozwoli na dostęp do wydarzenia na żywo na platformie wskazanej przez Administratora.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia na żywo, o czym poinformuje Użytkownika przynajmniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia Wydarzenia. Użytkownik może wówczas zrealizować Wydarzenia w nowo wyznaczonym terminie lub zrezygnować z Wydarzenia, uzyskując zwrot wpłaconej kwoty, pod warunkiem poinformowania Administratora o rezygnacji w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej do 24 godzin od momentu otrzymania informacji o zmianie terminu Wydarzenia.
 4. W przypadku odwołania Wydarzenia na żywo przez Administratora, ten zwróci Użytkownikowi wpłaconą kwotę w całości lub zaproponuje przeprowadzenie wydarzenia na żywo w innym terminie. Odwołanie Wydażenia na żywo lub zmiana jego terminu przez Administratora nastąpi w formie e-mail, wysłanego na adres wskazany przez Użytkownika.

VI. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Klienci mogą korzystać z następujących form płatności on-line:
  • płatność on-line przez wybraną bankowość internetową,
  • płatność BLIK,
  • płatności poprzez system „imoje”.
 2. Płatności za zakupione produkty w sklepie internetowym dokonywane są w systemie przedpłaty. W związku z powyższym nie może zostać zastosowany mechanizm podzielonej płatności, gdyż nie otrzymali Państwo faktury za zakupione produkty.

VII. CENY ORAZ KOSZTY DOSTAWY

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
 2. Podane ceny są wiążące w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen dostępnych Usług oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych, z tym zastrzeżeniem, iż zmiany cen nie dotyczą zamówień złożonych już przez Klienta.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, COOKIES I NEWSLETTER

 1. Administratorem danych osobowych jest OCC Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Lubiny 10c.
 2. Kontakt w sprawie danych osobowych możliwy jest poprzez adres mailowy: biuro@webinario.pl.
 3. W zależności od wybranych usług lub funkcjonalności w serwisie www.webinario.pl dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. realizacji zamówienia w sklepie znajdującym się pod adresem webinario.pl na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b),
  2. utworzenia i administracji konta w sklepie webinario.pl na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a),
  3. marketingowych poprzez wysyłkę newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a),
  4. w celu prowadzenia korespondencji przez e-mail lub formularz kontaktowy na www.webinario.pl na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b)(czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) lub art. 6. ust.1 pkt f) (dochodzenie możliwych roszczeń) oraz, w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.
 4. W zależności od tego jakie dane przetwarzamy odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi:
  1. Hostingowe – dotyczy danych przetwarzanych w celu realizacji zamówień, administracji kontem w sklepie webinario.pl, korespondencji elektronicznej.
  2. Informatyczne – dotyczy danych przetwarzanych w celu administracji kontami w sklepie webinario.pl, jak również dotyczy danych niezbędnych do uczestnictwa w wydarzeniach na żywo.
  3. Wysyłki newslettera – dotyczy danych przetwarzanych w celu wysyłki newslettera.
  4. Rachunkowo-księgowe – dotyczy danych przetwarzanych w celu realizacji zamówień w sklepie webinario.pl
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Przechowywanie danych:
  1. Dane osobowe dotyczące realizacji zamówień będą przechowywane przez okres wymagany przez aktualne prawo podatkowe.
  2. Dane dotyczące konta w sklepie webinario.pl przechowywane przez okres wymagany przez prawo podatkowe od momentu żądania usunięcia konta przez użytkownika.
  3. Dane dotyczące wysyłania newslettera usuwane będą po anulowaniu subskrypcji.
  4. Dane dotyczące prowadzenia korespondencji przechowywane będą przez okres 5 lat (poczta e-mail) lub przez okres potrzebny do ustalenia i obrony roszczeń.
 7. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Klient ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do skorzystania z poszczególnych usług lub funkcjonalności oferowanych przez Administratora.
 10. Klient zapisujący się do newslettera:
  1. Wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail informacji handlowych dotyczących produktów i usług Administratora i partnerów Administratora (lista partnerów podana na stronie Administratora) w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Administratora.
  2. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych przez Administratora.
  3. Wyraża zgodę na wykorzystanie komunikacji e-mail w celach marketingowych (wysyłanie) zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne przez Administratora.
  4. Powyższe zgody udzielane są poprzez kliknięcie w link aktywacyjny w wiadomości potwierdzającej zapis do newslettera, którą otrzymuje Klient.

IX.COOKIES

 1. Pliki „cookies”, zwane też “ciasteczkami” to malutkie pliki tekstowe, przechowywane w przeglądarce internetowej użytkownika strony. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Możemy używać plików cookies w celu:
  • administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług, w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika,
  • utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika).
 3. Ciasteczka możliwe przez nas do stosowania dzielą się na:
  • Niezbędne do działania serwisu – na przykład do logowania się i dopasowania wyglądu serwisu, do zapamiętania zgody RODO, czy też wymagane przez serwery i systemy cechujące i ustawiane automatycznie. Ich nie można nigdy zablokować i jego to zgodne z zasadami RODO.
  • Ciasteczka wydajnościowe – na przykład służące do sprawdzania statystyk.
  • Funkcjonalne – używane przez dostawców naszych usług np. zewnętrznego czata. Ich wyłączenie zablokuje te dodatkowe funkcje.
  • Targetujące – służące do lepszego dopasowania czyli personalizacji reklam. Ich wyłączenie nie zablokuje reklam, tylko spowoduje to, że nie będą dopasowane do Klienta.
 4. Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

X. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Oznacza to, że ze względu na naturę mediów cyfrowych po zakupieniu i pobraniu Produktu nie ma możliwości dokonania jego zwrotu. Ponadto nie zostanie zwrócona płatność za zakup Produktu.
 2. Klient wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowej natychmiast po zaksięgowani wpłaty, czyli przed upływem 14-dni od momentu zawarcia umowy i tym samym oświadcza, że został poinformowany o tym, że nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku wykupienia Uslugi z dostępem czasowym do treści, rezygnacja z członkostwa (dostępu) przed upływem terminu, na jaki zostało członkostwo opłacone, nie powoduje zwrotu płatności.
 4. W przypadku Wydarzeń na żywo, użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy maksymalnie 24 godziny przed rozpoczęciem Wydarzenia na żywo.

XI. REKLAMACJE

 1. Użytkownik może złożyć reklamację w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług objętych Umową, a także świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pomocą: wiadomości wysłanej przez formularz kontaktowy, listem przesłanym pocztą tradycyjną na adres: OCC Sp. z o.o., ul. Lubiny 10c, 40-582 Katowice.
 2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w najkrótszym możliwym terminie, nie przekraczającym 30 dni od otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia.
 3. Informację o rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik otrzyma drogą e-mailową lub innym kanałem komunikacji, dowolnie wybranym przez Użytkownika w trakcie zgłaszania reklamacji.

XII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie materiały i zasoby autorskie, opublikowane na www.webinario.pl, stanowią wyłączną własność Autorów. Są one objęte prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm). Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów i zasobów jest zabronione.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmieniony Regulamin publikowany będzie na Stronie internetowej Sklepu internetowego i zacznie obowiązywać po upływie 7 (siedmiu) dni od dnia opublikowania. Zmiany te nie naruszają praw Klientów wynikających z zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), a w odniesieniu do konsumentów również przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) oraz ustawy z 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2002 r. Nr 141, poz. 1176, ze zm.).
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zamówienia złożonego przez Klienta, strony będą starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia, każda ze stron będzie mogła poddać spór do rozstrzygnięcia przez właściwy sąd powszechny.
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Spółką, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl
 5. Klienci będący konsumentami mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym również za pomocą platformy ODR, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której konsumenci mogą składać skargi. Dostępna jest pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr.